One Book One City อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน

6 สิงหาคม 2563
36

cover_one.jpg


           ในต่างประเทศ กิจกรรม One Book One City เกิดขึ้นจากความพยายามส่งเสริมให้ทุกคนอ่านและอภิปรายหนังสือเล่มเดียวกัน ซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรรแล้วว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและสะท้อนถึงผู้คน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต หรืออนาคตของเมือง กระบวนการนี้เสมือนกุศโลบายที่เปิดโอกาสให้ผู้คนในเมืองมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่าน ด้วยการอภิปรายถกเถียงเรื่องหนังสือในทุกแง่มุม กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ รวมทั้งวัฒนธรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย

          ในประเทศไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 TK Park จัดทำโครงการ “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย” โดยนำกระบวนการจากปฏิบัติการอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน ‘อ่านดอยสุเทพ’ ของเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน ที่มีการบิด ดัด ปรับ แนวคิด One Book One City ให้กลมกลืนตามบริบทท้องถิ่น (localized) จนแทบไม่เหลือเค้าเดิมของต่างประเทศ มาทดลองจัดกิจกรรมต่อเนื่องในลักษณะเดียวกันที่จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับเลือกเป็น ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ จากองค์การยูเนสโก

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : ภาพ Viktor Kiryanov on Unsplash

ติดตาม TK Podcast ได้ที่

Soundcloud    https://soundcloud.com/tkpark

Spotify   https://spoti.fi/2mPv0s5

Apple Podcast   https://apple.co/2OoTT7N

Castbox   http://bit.ly/335MCPz

YouTube   http://bit.ly/2XHyM4H

Website   http://podcast.tkpark.or.th

พอดแคสต์อื่นๆ