Social and Cognitive Benefit of Reading

10 พฤษภาคม 2555
0

Social and Cognitive Benefit of Reading เป็น Slide Presentation ประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2555 (TK Conference on Reading 2012) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  นำเสนอโดย Dr. N Varaprasad อดีต CEO  The National Library Board (NLB) ประเทศสิงคโปร์ 

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มุ่งเน้นในการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading”

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

000524.png Social and Cognitive Benefit of Reading

เอกสารวิชาการอื่นๆ