เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน

1 มิถุนายน 2556
6

“เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน” โครงการศึกษาวิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านและนิทานอาเซียนสำหรับเด็ก เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (Thailand Conference on Reading 2013) บรรยายโดยดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

โครงการศึกษาวิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านและนิทานอาเซียนสำหรับเด็กสำรวจและคัดเลือกหนังสือนิทานของประเทศอาเซียนทุกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย นิทานพื้นบ้านของทุกชาติมีคุณค่าที่สำคัญร่วมกันคือ ความเอื้ออาทร การมีสติเมื่อพบกับปัญหาและรู้จักใช้ไหวพริบ เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง และสามารถใช้นิทานเป็นสื่ออย่างกลมกลืนกับหลักคำสอนทางศาสนา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png  วิเคราะห์นิทานอาเซียน

pdf.png  Slide Presentation เรื่อง เปิดชีวิต อ่านเพื่อนบ้าน

เอกสารวิชาการอื่นๆ