กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงคุณภาพในกลุ่มวัยรุ่น

15 มกราคม 2558
650

ทักษะการอ่านเป็นกระบวนการต่อเนื่อง อันเริ่มต้นมาจากพื้นฐานทักษะการอ่านออกเขียนได้ที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ และมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การเข้าใจในสิ่งที่อ่าน รู้จักคิด การวิเคราะห์ และการตีความสิ่งที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ เยาวชนในวัยประถมศึกษาตอนปลายจนถึงวัยรุ่นที่ได้รับการบ่มเพาะให้มีทักษะการอ่านที่ดีและมีนิสัยรักการอ่าน ก็จะเริ่มเลือกหนังสืออ่านเองตามความสนใจ เรียกได้ว่าเป็น “นักอ่านอิสระ” ที่สามารถพัฒนาตนเองจากการอ่าน และเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและวัยรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ที่ผ่านมาในสังคมไทยมีจุดเน้นในการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กมากกว่าเนื่องจากเป็นวัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังการอ่าน ในขณะที่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการอ่านสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะนั้นยังมีไม่มากนัก เอกสารเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงคุณภาพในกลุ่มวัยรุ่น นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นว่าด้วยการอ่านของวัยรุ่น อาทิ สถิติและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของวัยรุ่น ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับกลุ่มวัยรุ่นทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของทีเคพาร์คในการส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงคุณภาพในกลุ่มวัยรุ่น

เอกสารวิชาการอื่นๆ