จดหมายข่าวไทยคิด ฉบับที่ 1

1 กรกฎาคม 2551
2

จดหมายข่าวไทยคิด ฉบับที่ 1

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำ “ห้องสมุดไทยคิด” (Thai Kid Park)  ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และขยายโอกาสการเข้าถึง “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวคิดสำคัญอยู่ที่การจัดปรับห้องสมุดให้มีความน่าสนใจดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีให้เข้ามาอ่านหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png จดหมายข่าวไทยคิด ฉบับที่ 1

เอกสารวิชาการอื่นๆ