ร่วมสร้างรากฐาน อ่าน คิด รู้ สู่ประชาคมอาเซียน

1 มิถุนายน 2554
1

ร่วมสร้างรากฐาน อ่าน คิด รู้ สู่ประชาคมอาเซียน

เป็น Slide Presentation โดย นางสุวรรณี คำมั่น  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 (Thailand Conference on Reading 2011) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ 

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นการจุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติต่อไป  รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png ร่วมสร้างรากฐาน อ่าน คิด รู้ สู่ประชาคมอาเซียน (Slide)

เอกสารวิชาการอื่นๆ