โครงการห้องสมุดเด็กในเกาหลี : ห้องสมุดมหัศจรรย์

1 สิงหาคม 2555
108

          เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2555 (TK Conference on Reading 2012) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย Mr. Chan Soo Ahn Director General, Citizen Action for Reading Culture ประเทศเกาหลีใต้

          การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มุ่งเน้นในการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading”

          ห้องสมุดมหัศจรรย์ (Miracle Libraries) เป็นห้องสมุดสำหรับเด็กซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยองค์กรปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับประชาชนทั่วไป บริษัทกระจายเสียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชนต่างๆ และเด็กๆ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า เด็กมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะได้รับเสรีภาพและโอกาสที่เท่าเทียมกัน พวกเขาไม่ควรจะถูกจำกัดด้วยสภาพความยากจน การกีดกัน การขาดโอกาสหรือการละเลย

          “ห้องสมุดมหัศจรรย์” สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจสำหรับเด็กทุกคนให้พวกเขาสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่ถูกกีดกันและในขณะเดียวกันก็หล่อเลี้ยงความใฝ่ฝันของเขาด้วย โครงการห้องสมุดมหัศจรรย์สร้างขึ้นจากแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะเดียวกันได้นำเสนอโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลายที่เน้นพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นโครงการนี้จึงมีผลต่อวัฒนธรรมห้องสมุด ต่อเด็กๆ ต่อหนังสือสำหรับเด็กและชุมชนต่าง ๆ ในเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความคิดที่ว่าหนังสือสามารถเป็นสะพานแห่งความเข้าใจและสันติภาพระหว่างคนทั่วไป และการรู้หนังสือสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและคนทั่วไปได้

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png Slide Presentation เรื่อง Reading Promotion for Children in Korea

pdf.png โครงการห้องสมุดเด็กในเกาหลี

pdf.png Children’s Library Project in Korea

เอกสารวิชาการอื่นๆ