การพัฒนาการอ่านเพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน

1 สิงหาคม 2555
62

การพัฒนาการอ่านเพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2555 (TK Conference on Reading 2012) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย Mr. Sothik Hok ผู้อำนวยการ SIPAR ประเทศกัมพูชา

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มุ่งเน้นในการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading”

กัมพูชามีบริบททางการศึกษาที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ เนื่องมาจากสงครามการเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฝ่ายเขมรแดงในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 ส่งผลให้ประเทศทั้งประเทศตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด การศึกษาและวัฒนธรรมต่างๆ ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ปัญญาชนกว่าร้อยละ 90 ไม่ว่าจะเป็นครู นักวิชาการ นักเขียน ถูกประหารชีวิต สิ่งพิมพ์ต่างๆ ถูกเผาทำลายลงหมดสิ้น ส่งผลให้พื้นฐานนิสัยรักการอ่านถูกถอนรากถอนโคน ชาวกัมพูชาจึงขาดทักษะการอ่าน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 องค์กรเอกชน SIPAR เข้ามาร่วมฟื้นฟูและพัฒนาประเทศกัมพูชา โดยริเริ่มโครงการที่มุ่งให้ความรู้ประชาชนและส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ส่งเสริมให้ชาวกัมพูชารักการอ่านหนังสือ รวมทั้งส่งเสริมให้บริการด้านการศึกษาสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไป พันธกิจของ SIPAR คือการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนกัมพูชา เพื่อเป็นก้าวแรกในการขจัดปัญหาความยากจนของประเทศ

จากแนวคิดที่ว่า “เมื่อประชาชนเข้าไม่ถึงหนังสือ เราต้องนำหนังสือให้เข้าถึงมือประชาชน” ทำให้ SIPAR ดำเนินโครงการห้องสมุดสำหรับเด็กวัยประถมและมัธยมศึกษา มุ่งส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนในทุกจังหวัดของประเทศ โดยเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยในภาคชนบทที่ห่างไกล นักโทษในเรือนจำ เด็กและพ่อแม่ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ทุกโครงการของ SIPAR วางอยู่บนความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาศักยภาพการอ่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้กัมพูชาก้าวหน้าสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและบรรลุจุดหมายยิ่งใหญ่ของการศึกษาเพื่อประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png Slide Presentation เรื่อง The Reading Development in the Service of Education for All

pdf.png การศึกษาสำหรับทุกคน

pdf.png Education for all_Cambodia

เอกสารวิชาการอื่นๆ