นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต้

1 มิถุนายน 2553
222

นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต้

เป็นบทความซึ่งนำเสนอในการสัมมนา TK Forum 2010 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  เรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งศึกษาความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเวียดนาม

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการอ่านออกเขียนได้เป็นอันดับที่ 17 ของโลก โดยมีสถิติอัตราการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 93.5  อันเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนาระบบห้องสมุด และการสนับสนุนอย่างจริงจังของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทัศนคติที่ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมของประชาชนชาวเกาหลีที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต้

pdf.png ข้อคิดเห็นต่อบทความ นโยบายส่งเสริมการอ่านของสาธารณรัฐเกาหลี

pdf.png นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศเกาหลีใต้ (Slide)

pdf.png กระบวนการสร้างสังคมการเรียนรู้ประเทศเกาหลีใต้ (Slide)

pdf.png วิพากษ์นโยบายการอ่านของสาธารณรัฐเกาหลี (Slide)

เอกสารวิชาการอื่นๆ