นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดน

1 มิถุนายน 2553
500

นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดน

เป็นบทความซึ่งนำเสนอในการสัมมนา TK Forum 2010 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  เรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งศึกษาความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเวียดนาม

ประเทศสวีเดนมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอยู่ในระดับร้อยละ 99  โดยภาครัฐมีบทบาทสำคัญอย่างสูงในการผลักดันและดำเนินนโยบายด้านส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้เป้าหมายของนโยบายการอ่านคือการสร้างสรรค์และผลิตวรรณกรรมคุณภาพให้กระจายไปถึงทุกคนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน  โดยรัฐบาลใช้มาตรการต่างๆ ผ่านทางนโยบายราคา นโยบายภาษี การให้เงินอุดหนุน การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อเป็นกลไกเสริมหน่วยงานหลักอย่างเช่นโรงเรียนและห้องสมุด ตลอดจนการสนับสนุนสำนักพิมพ์และธุรกิจร้านค้าหนังสือ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดน

pdf.png นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดน (Slide)

เอกสารวิชาการอื่นๆ