เส้นทางสู่การเป็นห้องสมุดโรงเรียน “ฮักอ่าน”

1 มิถุนายน 2554
2

เส้นทางสู่การเป็นห้องสมุดโรงเรียน “ฮักอ่าน”

สมาคมร่วมน้ำใจกับเด็กน้อยลาว Action with Lao Children (ALC)  เป็นบทความของ Ms. Chanthasone Inthavong ซึ่งนำเสนอในการสัมมนา TK Forum 2011 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

สมาคมร่วมน้ำใจกับเด็กน้อยลาว Action with Lao Children (ALC) ก่อตั้งเมื่อปี 2525 เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กในการแสดงออกด้านความคิด และทัศนคติเพื่อให้เด็กๆ สามารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง  ALC ได้พยายามแก้ปัญหาความขาดแคลนหนังสือและห้องสมุดในลาว  ได้แก่ การพิมพ์และกระจายหนังสือไปยังโรงเรียน  เสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา ครู พนักงานรัฐ และวิทยากรอบรมครูแก่สถาบันฝึกอบรมครู  ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ศูนย์วัฒนธรรมเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถอ่านหนังสือและทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png เส้นทางสู่การเป็นห้องสมุดโรงเรียน ฮักอ่าน

pdf.png The Road to an Active Hak Arn

pdf.png Action with Laos Children (ไทย) (Slide)

pdf.png Action with Laos Children (อังกฤษ) (Slide)

เอกสารวิชาการอื่นๆ