มายาคติของวัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือ

1 มิถุนายน 2554
21

มายาคติของวัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือ  กรณีของเด็กอินโดนีเซีย

เป็นเอกสารประกอบ การประชุมวิชาการประจำปี 2554 (Thailand Conference on Reading 2011) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ Sugiharto Setiono จาก Atma Jaya Catholic University, Jakarta

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นการจุดประกายและกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติต่อไป  รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png มายาคติการไม่รู้หนังสือของเด็กอินโดนีเซีย

pdf.png The Myth of Illiterate Culture

pdf.png The Myth of non-literate Culture The Case of Indonesian Children (Slide)

เอกสารวิชาการอื่นๆ