cover_krabi_01.jpg

 

ความเป็นมา : การจัดตั้ง อุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ (TK Park Krabi) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และนักท่องเที่ยว   ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ (TK Park Krabi) เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่เป็นมากกว่าห้องสมุด คือ มีให้บริการทั้งหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ เอื้อให้เกิดการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย  รวมทั้งเพื่อช่วยแบ่งปัน และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึง

in_002.jpg

ข้อมูลพื้นฐาน :

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ขนาดพื้นที่ : 851.20 ตารางเมตร

ที่อยู่ :   อุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ เลขที่ 333 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

วันเวลาทำการ :           จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น.

อัตราค่าสมัครสมาชิก :

 • อายุต่ำกว่า 20 ปี                                 50 บาท / ปี
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี                         100 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ                                     200 บาท / ปี
 • พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

           ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร)

อัตราค่าต่ออายุสมาชิก :

กรณีบัตรหมดอายุ/ชำรุด/สูญหาย

 • อายุต่ำกว่า 20 ปี                                 30 บาท
 • อายุตั้งแต่  20-60 ปี                             70 บาท
 • ชาวต่างชาติ                                     150 บาท

 

การยืม – คืนหนังสือ

 • สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม / สัปดาห์

ค่าประกัน

 • หนังสือ วารสาร และสื่อภาษาไทย            100 บาท
 • หนังสือ วารสาร และสื่อภาษาไทย            200 บาท

ค่าปรับ กรณีส่งคืนเกินกำหนด :

 • หนังสือ วารสาร และสื่อภาษาไทย            10 บาท / รายการ / วัน
 • หนังสือ วารสาร และสื่อภาษาไทย            20 บาท / รายการ / วัน

ค่าปรับ กรณีสูญหาย / ชำรุด 

 • คิดค่าปรับตามราคาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้
 • ค่าดำเนินการ                           100 บาท / รายการ

การให้บริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

 • สมาชิก ใช้ฟรี 1 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป 20 บาท
 • ไม่ได้สมัครสมาชิก ชั่วโมงละ 20 บาท

โทรศัพท์ :        0 7581 9469

Facebook :     @TKpark.kbi
https://www.facebook.com/TKpark.kbi/