Local Knowledge Park
 

angthong.jpg 

ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง  (Angthong Knowledge Assets Park - AKAP) 

เทศบาลเมืองอ่างทองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นสร้างขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำท้องถิ่น เน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย

 

his.jpg

       ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไร้พรมแดน สร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเทศบาลเมืองอ่างทอง  บนเนื้อที่  2  ไร่  1  งาน  12  ตารางวา  เป็นอาคาร  2  ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย  1,950  ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสมุด ลานสานฝัน  ห้องสืบค้น  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนอัจฉริยะ  และห้องประชุมสัมมนา โดยมุ่งหมายให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำท้องถิ่นที่นำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่ไร้พรมแดน  เน้นสร้างเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  เน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย    

       พื้นที่แห่งนี้เน้นการนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านเนื้อหาสาระ  เชิงวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ ตลอดจน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผสมผสานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  สิ่งพิมพ์  และสื่อมัลติมิเดียที่ทันสมัย  ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมในแนวทางต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่  มุ่งหมายให้พื้นที่แห่งนี้มีบทบาทในการเป็น “ตลาดวิชา ตลาดปัญญา และตลาดอาชีพ” ของประชาชนชาวอ่างทองรวมทั้งในจังหวัดข้างเคียงอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 8 มกราคม 2553

ขนาดพื้นที่ : 1,950  ตารางเมตร

ที่อยู่ : ถนนอ่างทอง – สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

เวลาทำการ :

เปิดบริการทุกวัน  เวลา 10.00-18.00 น.  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ : 035-862-222