ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” 200 แห่ง ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
200
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน
 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
กรมการพัฒนาชุมชน
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี 7 หน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” ซึ่งประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ห้องสมุดประชาชน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และศูนย์การเรียนรู้ภายใต้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในการสนับสนุนของ สสส. โดยสนับสนุนหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นรูปเล่มที่พัฒนาขึ้นและเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานในรูปของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น On-Line และ Off-Line เพื่อนำไปเผยแพร่และให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัยในศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับห้องสมุดมีชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล
มีศูนย์เรียนรู้สังกัดหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ชื่อ “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน” จำนวน 200 แห่ง ดังนี้
68
ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน
54
ห้องสมุด
ประชาชน
33
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
30
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
15
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เครือข่ายของ TK park