ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน

โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่ห่างไกล 76 แห่ง ใน 76 จังหวัด ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
 
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
76
แห่ง ในพื้นที่ห่างไกล
76
จังหวัด
 
ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินงานโครงการจัดทำห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสร้าง และมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล จังหวัดละ 1 แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานอุทยานได้ร่วมคิดร่วมให้ความเห็นในการจัดวางพื้นที่ภายใน สนับสนุนหนังสือพระราชนิพนธ์ และสื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เช่น e-book เกมส์สร้างสรรค์ และสื่อประเภทมัลติมีเดียต่างๆ ให้กับโรงเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เน้นก็คือ การให้ความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ แก่บุคลากรผู้ดูแลห้องสมุดอย่างต่อเนื่องทุกปี เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน มีห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่โรงเรียนห่างไกล ในโครงการ จำนวน 76 แห่ง ใน 76 จังหวัด
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน