TK Forum 2021 "Library and Public Space for Learning"

8 Apr 2021 09:00 - 16:30
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 27

webtk_project-01.jpg

 

          TK Forum เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2552 และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมหัวข้อการอ่านและการเรียนรู้ในมิติต่างๆ โดยเน้นนำเสนอประสบการณ์ แนวคิด และองค์ความรู้สากล มาเผยแพร่สู่สังคมไทย เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พัฒนา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทไทย

          หัวข้อการประชุมสัมมนาที่ผ่านมา อาทิ “ข้อเสนอนโยบายการอ่านของไทย จากประสบการณ์ต่างประเทศ: สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้” (2553) “อ่านเพื่อนบ้าน: ประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านของสิงคโปร์ ลาว และเวียดนาม” (2554) “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” (2554-2556) “Learning in the Digital Era” (2557) “Library Futures: Challenges and Trends” (2558) “Library Innovation and Learning in the 21st Century” (2559) “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” (2560) “Creating Better Library: The Unfinished Knowledge” (2561) “Design Library, Engage Community” (2562) และ “Finland Library and Education in the Age of Disruption” (2563)

          การประชุม TK Forum 2021 หัวข้อ “Library and Public Space for Learning”  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การพัฒนาห้องสมุดและพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ที่โดดเด่นน่าสนใจของต่างประเทศ รวมถึงกรณีศึกษาของประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยวิทยากรต่างประเทศบรรยายผ่านช่องทางดิจิทัล ส่วนวิทยากรในประเทศบรรยายสดในห้องประชุม และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ตลอดการประชุม 

Related Content