TK Forum 2020 "Finland Library and Education in the Age of Disruption"

18 Feb 2020 09:30 - 16:00
โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท 77
cover_forum-01.jpg

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ สถานทูตฟินแลนด์

จัดการบรรยายพิเศษว่าด้วยการพัฒนาห้องสมุดกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในงานประชุมวิชาการ

TK Forum 2020 "Finland Library and Education in the Age of Disruption"

เปิดโลกการเรียนรู้ให้กว้างไกล ไปกับ 2 วิทยากรรับเชิญจากประเทศฟินแลนด์
anna.jpg
แอนนา คอร์ปิ (Anna Korpi)
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์
“How Library Can Promote the Quality of Education: The Experiences from Finland”

jaana_01.jpg
ยาน่า เตือร์นิ (Jaana Tyrni)
ผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเอสโป
“Living and flourishing with change – development of Finnish libraries”


เสริมด้วยมุมมองความคิดลุ่มลึกคมคาย จากนักการศึกษาคลื่นลูกใหม่
at.jpg
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“adopt, adapt, apply การนำบทเรียนการทำงานที่ดีจากต่างประเทศสู่การทำงานในบริบทไทย”


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท

เว็บไซต์งาน TK FORUM 2020

 
 About TK FORUM
          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตทำให้พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลความรู้และการเข้าถึงสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลโดยตรงต่อบทบาทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป ห้องสมุดบางแห่งอาจถึงกับต้องปิดตัวยุติการให้บริการ บ้างยังคงยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางผู้ใช้อันเบาบาง แต่ก็มีห้องสมุดอีกจำนวนไม่น้อยที่เกิดการปรับตัวจนสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและหลากหลายยิ่งขึ้นได้
 
          ห้องสมุดที่มีความเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างลึกซึ้ง เข้าใจบริบทชุมชนและมองเห็นทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างที่ควรจะเป็น มีแนวโน้มจะดำรงบทบาทสำคัญทางสังคมอยู่ได้ องค์ความรู้ในการออกแบบห้องสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง จึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่
 
          ในส่วนของประเทศไทย นอกจากความท้าทายดังกล่าวข้างต้นแล้ว แนวคิดการพัฒนาห้องสมุดประชาชนของไทยมุ่งเน้นไปยังเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ต่างไปจากภารกิจและจุดมุ่งหมายของห้องสมุดประชาชนทั่วโลก จนดูเหมือนจะให้ความสำคัญน้อยเกินไปในการเชื่อมโยงบทบาทตนเองเข้ากับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งที่โลกการศึกษาและโลกการเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะเกิดการหลอมรวมกันมากขึ้น จนยากที่จะแบ่งแยกการศึกษาออกจากกันอย่างเด็ดขาดเป็น ‘ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย’ เฉกเช่นในอดีต

          จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดงานประชุมวิชาการ TK Forum 2020 “Finland Library and Education in the Age of Disruption” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุทยานการเรียนรู้และสถานทูตฟินแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจแนวคิดหรือวิธีการสร้างสรรค์ห้องสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ระบบการศึกษา และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในโลกยุคพลิกผัน จากประสบการณ์และกรณีศึกษาของประเทศฟินแลนด์ 

          TK Forum เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2552 และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมหัวข้อการอ่านและการเรียนรู้ในมิติต่างๆ โดยเน้นนำเสนอประสบการณ์ แนวคิด และองค์ความรู้สากล มาเผยแพร่สู่สังคมไทย เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พัฒนา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทไทย หัวข้อการประชุมสัมมนาที่ผ่านมา อาทิ “ข้อเสนอนโยบายการอ่านของไทย จากประสบการณ์ต่างประเทศ: สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้” (2553) “อ่านเพื่อนบ้าน: ประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านของสิงคโปร์ ลาว และเวียดนาม” (2554) “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” (2554-2556) “Learning in the Digital Era” (2557) “Library Futures: Challenges and Trends” (2558) “Library Innovation and Learning in the 21st Century” (2559) “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” (2560) “Creating Better Library: The Unfinished Knowledge” (2561) และ “Design Library, Engage Community” (2562)

Related Content