New Arrivals
ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Story Name
ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Author
วีระ สมบูรณ์
Printing House
Way of book
Call Number
327 .ว371

เมื่อทฤษฎีการเมืองและปรัชญาการเมืองมิอาจหลีกหนีจากกันได้ ท่ามกลางบริบทและสังคมในปัจจุบันที่แทบจะตั้งคำถามกับสิ่งใดไม่ได้ โครงสร้างของการไม่อาจถามนั้นแข็งแกร่งราวกับถูกปูนซีเมนต์ฉาบไว้เป็นสิบชั้น ทฤษฎีการเมืองจึงเป็นเครื่องมือกัดเซาะที่สำคัญ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมทางภูมิปัญญาของสังคม โดยการตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ อภิปราย ขบคิด วิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนวทาง และร่วมกันหาคำตอบว่าสังคมที่ดีของตนคืออะไรและควรเป็นอย่างไร เพราะก่อนจะดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้การ ‘ตั้งคำถาม’ และ ‘ตอบคำถาม’ รวมถึง ‘วิธีการตั้งคำถาม’ และ ‘วิธีการให้ได้มาซึ่งคำตอบ’ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนมัคคุเทศก์ ผู้มาพร้อมกับแผนที่และเข็มทิศสำหรับการเดินทางเข้าสู่มณฑลแห่งความรู้โบราณ โดยไม่ได้ชี้ซ้าย-ชี้ขวาให้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ให้ผู้อ่านได้เดินเลือกชม สำรวจและคัดสรรด้วยตนเองว่าแนวคิดของใครหรือแบบไหนเหมาะสมจะเป็นเครื่องมือดังกล่าวของตน