Local Knowledge Park
 

trat.jpg 

อุทยานการเรียนรู้ตราด 

การอ่านนับว่าเป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจึงร่วมพลังสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนโดยมุ่งหวังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

his.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดตัดสินใจปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองตราดหลังเก่า บนถนนสันติสุข โดยใช้งบประมาณจำนวน 24.93 ล้านบาท จัดสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตจังหวัดตราด หรือ อุทยานการเรียนรู้ตราด โดยเปิดบริการอย่างเป็นทางการแก่สาธารณชนในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีจุดหมายเพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมแห่งการอ่านและร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

อุทยานการเรียนรู้ตราด เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด ห้องสมุดมีชีวิต ประกอบด้วย ส่วนของห้องสมุดและพื้นที่อ่านหนังสือ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดไอที  ตลอดจนใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมืองตราดทั้ง 12 ครั้ง

อุทยานการเรียนรู้ตราดแห่งนี้ นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนในจังหวัดเพื่อส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านทักษะของชีวิต และทักษะด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้นผู้ปกครองยังสามารถเข้ามาใช้บริการและเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าที่นี่คือพื้นที่เรียนรู้ที่คนทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาให้ประโยชน์เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้อย่างแท้จริง

อุทยานการเรียนรู้ TK park เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้ตราด พร้อมร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการหนังสือหมุนเวียน และนิทรรศการพิพิธอาเซียนสัญจร เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูหน้าด่านที่สำคัญในอนาคตที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมความรู้เรื่องของอาเซียนให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังมีการผลิตสื่อสาระท้องถิ่นภาคตะวันออก ในชื่อว่า  “โอ้โอ! ปราจีนบุรี อื้อฮือ! เมืองตราด” โดยนำเสนอเรื่องราวที่สนุกสนาน และท้าทายของเด็กลูกเสือชั้นประถมศึกษา ๆ จากจังหวัดปราจีนบุรีและตราด ที่มาเข้าค่ายทำกิจกรรมผจญภัยตื่นเต้นและร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของสองจังหวัดภาคตะวันออก

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

ขนาดพื้นที่ : 1,000 ตารางเมตร

ที่อยู่ : ถนนสันติสุข อ.เมือง จ.ตราด 23000

เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

(ปิดบริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 039-523-779