School Living Library
 

ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยร่วมกันพัฒนารูปแบบของต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และโรงเรียนขยายโอกาส ขณะนี้ มีจำนวน 385 แห่ง
2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมละพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเป็นประจำทุกปี ให้แก่ ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ดูแลห้องสมุด จำนวน 905 แห่ง
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำโครงการห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจังหวัดละ 1 แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดวางพื้นที่ภายใน สนับสนุนหนังสือพระราชนิพนธ์ และสื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ สอร.เช่น e-books เกมสร้างสรรค์ และสื่อประเภทมัลติมีเดียต่างๆ ตลอดจนเน้นการให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลห้องสมุด อาทิ เรื่องของการคัดเลือกหนังสือและสื่อ การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และการบริหารจัดการเพื่อให้ห้องสมุดมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านกายภาพ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก