TK Provincial Network
 

 

<Roi-ed.jpg

 

อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

his.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นว่าการอ่านจะเป็นการสร้างเสริมทั้งด้านของความคิด การวิเคราะห์ การประมวลผล การใช้ทฤษฎีให้เกิดผลทางการปฏิบัติ และยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีในสังคมทุกระดับ ไปจนถึงสังคมโลก ส่งผลให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การที่ทุกฝ่ายมีความปรารถนาที่จะสร้างสังคมแห่งการอ่าน และการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง และน่าภาคภูมิใจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน เพราะเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านเอกสาร หนังสือ วารสารอย่างหลากหลาย ที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่านทุกระดับวัย มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ที่จะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้กับวิทยาการสมัยใหม่ การจัดบรรยากาศที่แตกต่างไปจากห้องสมุดตามสถานศึกษาทั่วไป ประกอบกับโซนการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นโอกาสให้เด็ก และประชาชนในท้องถิ่นสามารถหาความรู้ตามความสนใจ    และศักยภาพที่มีอยู่ และการที่มีห้องสมุดมีชีวิตส่งตรงถึงประชาชน ถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทยต่อไป

เพื่อให้การพัฒนาของห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการมากที่สุด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเหล่งการเรียนรู้ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด”

 

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 9 มีนาคม 2559

พื้นที่บริการ :  ขนาดพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร

ที่อยู่ : (หลังศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP City จังหวัดร้อยเอ็ด)
ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น.

โทรศัพท์ : 043-516716

โทรสาร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด