Local Knowledge Park
 

rk_park.jpg 

อุทยานการเรียนรู้ระยอง (RK park)

ด้วยแรงบันดาลใจจาก อุทยานการเรียนรู้  TK park กรุงเทพ ทำให้ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นจ.ระยองมุ่งหวังจะขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในลักษณะ “ห้องสมุดมีชีวิต” แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จึงร่วมมือกันสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในบรรยากาศใหม่ แห่งแรกในภาคตะวันออก เพื่อเปิดพื้นทีในการสร้างสรรค์และสั่งสมความรู้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

his.jpg

“อุทยานการเรียนรู้ระยอง” หรือ “Rayong Knowledge Park” เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาคีภาครัฐและภาคเอกชน 3 หน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสวอร์เทอร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park  ที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองและให้เป็นห้องสมุดที่มากกว่า... ห้องสมุด หรือเรียกว่า “ห้องสมุดมีชีวิต”

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นโดยบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีส วอร์เตอร์ ในวาระครบรอบ 20 ปี ของบริษัทฯ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคี อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการจัดเตรียมพื้นที่สร้างห้องสมุดมีชีวิต บนพื้นที่กว่า 1,248 ตารางเมตร ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง ให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและตบแต่งภายในพื้นที่ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือ ในส่วนของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ TK Park ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตกแต่งอาคารสถานที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชิวิต แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางระบบการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ข้อมูล และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของแหล่งการเรียนรู้เยาวชนและชุมชน

สำหรับการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ระยองแห่งนี้มีความพิเศษกว่าแห่งอื่น เนื่องจากอีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทจัดการทรัพยากรน้ำ จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้มากขึ้น

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 20 ธันวาคม  2556

ขนาดพื้นที่ : 1,284 ตารางเมตร

ที่อยู่ : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 038 - 611499