Local Knowledge Park
 

pitsanuloak.jpg 

อุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีเทศบาลนครพิษณุโลก

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน  ทำให้เทศบาลนครพิษณุโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศต่อไป

his.jpg

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นอย่างสูง  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงเล็งเห็นว่าการปฎิรูปการศึกษาในด้านของการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นแนวทางที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และพร้อมที่จะพัฒนา สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างจริงจังต่อไป  

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เทศบาลนครพิษณุโลกได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ กับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ( TK park) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีความมุ่งหมายให้ประชาชน เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ขยายโอกาสให้กับประชาชนมีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทศบาลนครพิษณุโลกและสำนักอุทยานการเรียนรู้ มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุน เด็กและเยาวชน และประชาชน ในด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ที่เน้นการปลูกฝัง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยทักษะหลากหลายทาง ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย นอกจากนั้นยังร่วมมือวางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งสเริมการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนแบ่งบันข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book ) สื่อมัลติมีเดีย เกมส์เพื่อการศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น

อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดให้บริการ ณ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้เรียนรู้และรับข้อมูลด้านสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย  ห้องสมุดแห่งนี้พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร โดยให้บริการหนังสือและสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียด้าน ดนตรี ภาพยนตร์ สารคดี กีฬา ละคร เพลง ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ภายในพื้นที่มีรูปแบบการตกแต่งที่ทันสมัย เบาะนั่งสีสดใสที่เหมาะสำหรับการนั่ง หรือนอนอ่านได้อย่างผ่อนคลาย บันไดรักการอ่าน การจัดสัดส่วนของพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ มุมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มุมเด็กเล็กและมุมเงียบ รวมทั้งมุมกาแฟเล็ก ๆ ภายในหอสมุดที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : -

ขนาดพื้นที่ : 3,700 ตารางเมตร

ที่อยู่ : 217 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000

เวลาทำการ :

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 055-242-078

โทรสาร : 055-241-458

เว็บไซต์ : www.libphsmun.net/index.php