Local Knowledge Park
 

kcc.jpg 

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปิดตัว "ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา" แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตแห่งใหม่ เสริมสร้างโลกแห่งการอ่านและการเรียนรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

his.jpg

"ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา"  หรือ Knowledge Center of Chacheongsao (KCC)  เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มุ่งหมายที่จะกระจายองค์ความรู้และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

“ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา” เป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ที่เปิดให้บริการภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ตามยุทธศาสตร์การขยายผลอุทยานการเรียนรู้ มุ่งสร้างต้นแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ระดับจังหวัด ได้รับการพัฒนาและนำเสนอด้วยรูปแบบที่ดึงดูดใจ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนั้นตัวอาคารมีความความสวยงามลงตัวด้วยฝีมือการออกแบบของคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ให้มีลักษณะคล้ายหนังสือ 4 เล่มวางเรียงซ้อนกัน และมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยผสานอย่างลงตัวเข้ากับความสนใจและความต้องการจากตัวแทนของประชาชนและเยาวชนอย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมระดมความคิดที่จัดขึ้นในท้องถิ่น

ปัจจุบัน“ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา” เปิดให้ทดลองใช้บริการ 2 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่การเรียนรู้เป็น  9 โซนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย ได้แก่

  1. ห้องสมุดเด็ก เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่สนุกสนานเหมาะสมกับจินตนาการของวัยเด็ก 
  2. ห้องสมุดดนตรี เป็นพื้นที่รวมสื่อสร้างสรรค์ทางดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะด้านเสียงเพลง 
  3. ห้องสมุดมีชีวิต เป็นห้องสมุดที่เปิดกว้างให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย 
  4. โรงละครเคซีซี เป็นโรงละครอันทันสมัย สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ และเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง 
  5. จัตุรัสนัดฝัน เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับความฝันจินตนาการ ตลอดจนสารพันกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้อย่างอิสระ 
  6. ห้องปล่อยแสง เป็นห้องจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ งานศิลปะและผลงานคุณภาพ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ 
  7. บ้านของเรา เป็นหอประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรา ที่นำเสนอข้อมูลด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์ 
  8. โซนมัลติมีเดีย เป็นพื้นที่การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลากหลายรูปแบบ เพื่อการเรียนรู้ และงานบันเทิงที่สร้างสรรค์ 
  9. ห้องสมุดไอที เป็นห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมต่างๆ ที่เน้นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การใช้ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ 

เนื่องในโอกาสการเปิดให้บริการของ “ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา” ทางทีเค พาร์คได้จัดทำสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น ในรูปแบบของหนังสือเด็กที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เล่ม ได้แก่เรื่องยายเช้า ชวนเด็กๆไปเที่ยวแปดริ้ว เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบโดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ และ ฉะเชิงเทราบ้านเรามีดี” โดย กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์  ซึ่งหนังสือเด็กทั้งสองเล่มมีการจัดทำเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”  มุ่งหมายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เยาวชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ขนาดพื้นที่ : 7,000 ตารางเมตร

ที่อยู่ : ถนนนรกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลาทำการ :

วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

(ปิดบริการวันจันทร์)

โทรศัพท์ : 038-511673-4