TK Regional Prototype


อุทยานการเรียนรู้ยะลา เป็นอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคแห่งแรก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ เทศบาลนครยะลา มุ่งหมายเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับเยาวชนและประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมอยู่กันในแหล่งเรียนรู้มีชีวิต แลกเปลี่ยนนวัตกรรมหลากสาขา และร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ ยะลา อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา สร้างความซาบซึ้งแก่พสกนิกรชาวจังหวัดยะลาเป็นอย่างมากที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการเกิดขึ้นของอุทยานการเรียนรู้ยะลา ในการเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะมาร่วมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้คนต่างวัฒนธรรม นอกจากนี้อุทยานการเรียนรู้ ยะลา ยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ที่นี่คือต้นแบบอุทยานการเรียนรู้ส่วนภูมิภาคซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท้องถิ่นเป็นเจ้าของและบริหารจัดการตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ  ทั้งในด้านสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร กิจกรรม การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในลักษณะโครงการนำร่อง ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่น  

ทำเลที่ตั้ง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง นับเป็นทำเลที่มีศักยภาพเหมาะสมในการช่วยเกื้อหนุนความสำเร็จในการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้ ยะลา เนื่องจากอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย การคมนาคมเข้าถึงได้สะดวก และปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่คนยะลาทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย

ภูมิปัญญาแห่งสถาปัตยกรรม

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา สร้างบรรยากาศของความเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ทันสมัย ที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นที่โดดเด่นและสะท้อนวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่างอย่างเด่นชัด  การออกแบบโครงสร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน มีลักษณะคล้ายร่างแหและลักษณะของเทือกเขา เพื่อสื่อความหมายของคำว่า ยะลา ซึ่งภาษาพื้นเมืองแปลว่า แห และสื่อถึงสภาพทางด้านภูมิศาสตร์ของพื้นที่ จ. ยะลา ที่มีภูเขาล้อมรอบ ส่วนของหลังคามีการใช้โครงร่างแบบลายขัดแตะของเสื่อกระจูดมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ สำหรับส่วนของการตกแต่งภายใน มีการใช้ชุดเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้ตาล ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น  โดยชุดโซฟาที่มีลวดลายของเสื่อกระจูดอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มาจากวิทยาลัยชุมชน จ.นราธิวาส

เรียน + รู้ อย่างบูรณาการ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมเนื้อหาสาระทั้งด้านหนังสือ ดนตรี และ กิจกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มเยาวชน ตลอดจนครอบคลุมไปถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง กลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมและสื่อ ที่มีความหลากหลาย โดยอาศัยองค์ประกอบของพื้นที่ ซึ่งมีการจัดแบ่งโซนการให้บริการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีห้องละหมาดสำหรับผู้ใช้บริการชาวไทยมุสลิมอีกด้วย

การบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นในสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เกิดขึ้นในชื่อว่า โครงการสมุดภาพนิทานพื้นบ้าน ทั้งในรูปแบบของ หนังสือเล่ม  หนังสือเสียง (Audio Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และ สื่อแอพพลิเคชั่น ผ่านทางTK App เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนภาคใต้ได้เห็นความเป็นตัวตนของตัวเองที่เด่นชัด รับรู้ถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการรักษาและสืบทอดมนตร์เสน่ห์แห่งนิทานพื้นบ้าน ที่สอดแทรกการเรียนรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษายาวี ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

ข้อมูล อุทยานการเรียนรู้ ยะลา

เปิดทดลองบริการ : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เปิดบริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

พื้นที่บริการ : 3,500 ตารางเมตร

ผู้สนับสนุนงบประมาณ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ เทศบาลนครยะลา

ที่อยู่ :  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

เวลาทำการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 19.30 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)

โทรศัพท์ 073-223622-3 , 081-7388593

โทรสาร 073-2236224

เว็บไซต์  www.tkparkyala.com