Exhibition Kits
นิทรรศการเงินงอกเงย
Thursday 05 Apr 2018

Money-655x315.jpg

นิทรรศการเงินงอกเงย

“เงิน” ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไร กิน เดินทาง พักผ่อน ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการนอน ก็มีเงินเข้ามาเกี่ยวของเสมอ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิต เพราะการรู้จักและเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการเงิน จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายของการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเงิน และสามารถบริหารจัดการเงินได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงได้ร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการจัดนิทรรศการ “เงินงอกเงย” ที่จะนำทุกคนเข้าไปทำความรู้จักและเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินในมิติของ 4 รู้ ประกอบไปด้วย “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ลงทุน” อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเก็บออม การวางแผนการเงิน การลงทุน และการจัดการเงินเพื่อความสุขในการใช้ชีวิตในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ เด็ก วัยเรียน วัยทำงาน ไปจนถึงวัยเกษียณ เพื่อให้ทุกคนรู้จักใช้เงินที่มีอยู่อย่างมีค่าและมีความสุข

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการเงินงอกเงย

Money-01.jpgMoney-02.jpg

Download Exhibition File
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ นิทรรศการเงินงอกเงย
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการเงินงอกเงย ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10