Exhibition Kits
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 6 : ข้าว สายใยอาเซียน
Saturday 05 Nov 2016
ASEANrice-655x315.jpg

นิทรรศการพิพิธอาเซียน ภาค 6 : ข้าว สายใยอาเซียน (ASEAN Life : ASEAN Rice)โดยอุทยานการเรียนรู้ TK park

            ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community เป็นการบูรณาการความร่วมกันในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการรวมตัวกันภายใต้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกรอบความร่วมมือต่างๆ เกิดขึ้น ภายใต้สามเสาหลัก คือประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC), ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และเสาหลักสุดท้ายก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) 
 
            ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน เป็นเสาที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย ขยายความร่วมมือ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” ซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ มีลักษณะของความเป็นพหุสังคมสูง แต่ภายใต้ความหลากหลายเหล่านั้น กลับมีสิ่งหนึ่งที่ชาวอาเซียนมีต้นรากทางสังคม หรือมีทุนทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 
 
            นิทรรศการ “ข้าวสายใยอาเซียน” เป็นนิทรรศการที่เชื่อมโยงความเข้าใจผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวของชาวอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวผ่าน ข้าว ซึ่งเป็นทรัพย์ในดินที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิต และมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมาเป็นเวลาช้านาน จนข้าวกลายเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี ด้วยรูปแบบนิทรรศการที่เชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการแบบการบูรณาการ ทำให้เนื้อหามีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ง่ายต่อการเข้าถึงและการทำความเข้าใจต่อบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งสามารถส่งต่อองค์ความรู้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย
 
หมายเหตุ : เนื้อหานิทรรศการได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการข้าว สายใยอาเซียน


       RICE-Asean-01.jpg  RICE-Asean-02.jpg
Download Exhibition File
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
พิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าว สายใยอาเซียน ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10