New Arrivals
ปฏิวัติด้านใน : ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขที่แท้
Story Name
ปฏิวัติด้านใน : ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขที่แท้
Author
โรเบิร์ต เธอร์แมน ผู้แปล : พินทุสร ติวุตานนท์
Printing House
สวนเงินมีมา
Call Number
294.3144 .ธ59

ขอนอบน้อมแด่องค์พระศากยมุนีพุทธเจ้า ผู้ประดิษฐานการปฏิวัติด้านในแก่โลกของเรา, ด้วยความสํานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุด และขอสรรเสริญพระคุณยิ่งขึ้นไป พระองค์ทรงมีพระญาณพิชิตความยึดถืออัตตา, ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างมิรู้หน่าย, ทรงหยั่งรู้ความเป็นไปในวังวน