Staff Picks
ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล
Story Name
ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล
Author
Akashi Yamazaki
Printing House
นานมีบุ๊คส์
Call Number
153.42 .ย161

ฝึกคิดอย่างมีตรรกะ ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีคิดแบบต่างๆ ผ่านบทสนทนาและคำแนะนำของตัวละคร จากนั้นจึงชวนเด็กๆ ฝึกคิดไปทีละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การฝึกสมองให้ยืดหยุ่นด้วยการไขปริศนาและแก้โจทย์คณิตศาสตร์สนุกๆ การคิดหลายๆ แง่มุม การคิดพลิกแพลง การคิดสร้างสรรค์ การคิดให้กว้างและลึกโดยใช้แผนภาพที่เรียกว่า “ต้นไม้แห่งตรรกะ” การคิดหาสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไข นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้เด็กรับฟังความคิดของผู้อื่น ไม่ยึดติดว่าความคิดตนเองเท่านั้นที่ถูกต้อง แต่รู้จักอธิบายความคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับโดยใช้เหตุผล