New Arrivals
ชีวิตาในโลกใหม่
Story Name
ชีวิตาในโลกใหม่
Author
อนุสรณ์ ติปยานนท์
Printing House
ศรีปัญญา
Call Number
909 .อ54

สันนิษฐานข้อนั้นของผมเป็นจริง นวนิยายอ่านเล่นจํานวนมากถูกพิมพ์ขึ้นสําหรับเหล่านักสํารวจ ทั้งอ่านในระหว่างเดินทาง อ่านในระหว่างจัดตั้งอาณานิคม และอ่านหลังจากกลับจากการสํารวจไม่ว่าจะด้วยความสําเร็จหรือความล้มเหลวก็ตาม ผมไล่ค้นหาเรื่องราวของพวกเขาไปเรื่อย ๆ แลเห็นสิ่งที่น่าสนใจจํานวนมากขึ้นทีละน้อย มีทั้งหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อแสวงหาเสรีภาพในโลกใหม่ มีโรคภัย มีการเผยแพร่ศาสนา มีการเกิดขึ้นของนักบุญ มีการเกิดขึ้นของคนบาป ทุกอย่างดําเนินไปในโลกใหม่ของพื้นที่แห่งการพิมพ์และตัวหนังสือ การเกิดขึ้นของการพิมพ์ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะอุตสาหกรรมการพิมพ์ หากแต่ผลกระทบของมันยังกว้างขวางไปถึงการศาสนา