Academic Books
เปิดประตูสู่ไทยคิด
Story Name
เปิดประตูสู่ไทยคิด
Author
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2552
Call Number
1

โครงการห้องสมุดไทยคิด (Thai Kid Park) คือศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบและบรรยากาศซึ่งกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้  ได้แก่ การจัดสรรพื้นที่เพื่อการอ่าน  หนังสือและสื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์ ฯลฯ เปิดประตูสู่ไทยคิด นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด  หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย  ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และเคล็ดลับการเลือกของเล่น