New Arrivals
Increase productivity เพิ่มผลผลิตพิชิตประสิทธิผลด้วย Excel
Story Name
Increase productivity เพิ่มผลผลิตพิชิตประสิทธิผลด้วย Excel
Author
ชนาภา หันจางสิทธิ์
Printing House
ไอดีซีฯ
Call Number
332.6 .ช52

แนวคิดและวิธีการวัดการเพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ถ้านำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานนั้น จะช่วยส่งผลทำให้กำลังการผลิตนั้นสูงขึ้น สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน จนกลายเป็นแนวทางการทำงานที่แพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ในขณะนี้ เพื่อให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น เราจะนำโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการคำนวณ โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะอธิบายแต่ละส่วนพอสังเขป แทรกด้วยตัวอย่าง Case Study และการทำ Workshops แสดงภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนการใช้สูตร ฟังก์ชัน และเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Excel 2010-2016