New Arrivals
ฝากภูมิปัญญาชาติไทยไว้กับครู
Story Name
ฝากภูมิปัญญาชาติไทยไว้กับครู
Author
ไสว บุญมา
Printing House
BNR Book House
Call Number
303.44 .ส97

นำเสนอแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานมั่นคงและเหมาะสมกับสังคมโลก มิใช่เรื่องการมุ่งชักชวนคนไทยให้กลับไปใช้ชีวิตแบบทำสวนครัวเลี้ยงตัวเอง หรือแบบคนไทยในชนบทเมื่อยุคก่อนซึ่งค่อนข้างยากจน เมื่อเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน การมองเช่นนั้นเป็นการไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของแนวคิดในบริบทของโลกยุคนี้ ตีความหมายผิด หรือจงใจบิดเบือนสาระของแนวคิด ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นฐานของการทำงานได้ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับชุมชน และในระดับประเทศ