New Arrivals
ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ
Story Name
ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ
Author
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
Printing House
สยามปริทัศน์
Call Number
324.6 .ส373

หนังสือ "ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ" นี้เขียนมาด้วยความรักผู้เขียนรักการศึกษาเรื่องระบบเลือกตั้ง จึงอยากแบ่งปันสบการณ์และข้อมูลที่สั่งสมมาเนิ่นนานให้คนทั่วไปได้สนุกไปกับหัวข้อนี้ด้วย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือคู่มือสำหรับนักการเมืองที่มุ่งแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้ง หากผู้เขียนตั้งใจให้เป็นงานวิชาการที่วางกรอบคิดและมุมมองต่อการเลือกตั้งและระบบเลือกตั้งที่สัมพันธ์แอบอิงกับระบอบประชาธิปไตย นำเสนออย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับแนวคิด ข้อถกเถียง สถิติ สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจค้นคว้าในเชิงวิชาการ ตั้งคำถามที่สังคมไทยมองข้าม หาคำตอบเพื่อต่อแก้ไขความสับสน เข้าใจผิด และสร้างบทสนทนาต่อยอดไปยังประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ ผู้เขียนใส่บริบทประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับจุดกำเนิดและพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง เพื่อให้ข้อมูลแนวกว้างและนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ที่กระจ่างชัดในข้อมูลเชิงลึก เนื้อหาในเล่มหวังว่า ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ และความพอใจจากหนังสือเล่มนี้