การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย ปี 2553

03 June 2014
215

reading003.jpg

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย ปี 2553:

การพัฒนาดัชนีการอ่านและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีการอ่าน  ทำให้ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงสถานการณ์การอ่านของคนไทย กรอบดัชนีการอ่าน การพัฒนาดัชนีการอ่าน รวมทั้งข้อมูลเส้นฐานของดัชนีการอ่านของคนไทย ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลและหล่อหลอมนิสัยการอ่านของคนไทย ซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในการติดตามสถานการณ์การอ่านและพัฒนาการอ่านของคนไทยต่อไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานวิจัย 

pdf.png ส่วนนำ

pdf.png บทที่ 1

pdf.png บทที่ 2

pdf.png บทที่ 3

pdf.png บทที่ 4

pdf.png บทที่ 5

pdf.png บทที่ 6

pdf.png บทที่ 7

pdf.png บทที่ 8

pdf.png รายการอ้างอิง

pdf.png ภาคผนวก

Related Content