การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2

13 August 2014
23

reading015.jpg

รายงานการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต TK park Living Library Award ครั้งที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวด ห้องสมุดมีชีวิต (TK park Living Library Award) ปี 2551  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนา การจัดการ และการดำเนินการ “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้เป็นทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญาให้สังคม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2

Related Content