กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1

15 July 2014
63

learn15.jpg

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้และการอ่าน  โดยใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบเล่านิทาน  การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  การใช้เกม  และการสอนแบบเล่นปนเรียน  เทคนิคเหล่านี้นอกจากจะทำให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับหนึ่งแล้ว  ยังนำไปสู่การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

Related Content