โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21

11 December 2019
19

897_cover.jpg

          “โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการให้บริการ การจัดกิจกรรม การจัดหาหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนการจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอรูปแบบการจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและข้อเสนอกลยุทธ์เชิงการตลาดของอุทยานการเรียนรู้


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21