คู่มือการพัฒนาและการใช้ดัชนีการอ่านของไทย

03 June 2014
142

reading010.jpg

คู่มือการพัฒนาและการใช้ดัชนีการอ่านของไทย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอกระบวนการในการพัฒนาดัชนีการอ่าน และแนวทางในการนำกรอบดัชนีการอ่านและดัชนีการอ่านไปใช้ในการติดตามและรายงานสถานการณ์การอ่านของคนไทย ดัชนีที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถบ่งชี้ถึงสภาพการอ่านหรือสถานการณ์การอ่านของคนไทยเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงของสภาพการอ่านหรือสถานการณ์การอ่านของคนไทยในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านพฤติกรรมการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และผลลัพธ์จากการอ่าน  เนื้อหาในคู่มือนี้เรียบเรียงขึ้นจากผลการดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย ปี 2553:  การพัฒนาดัชนีการอ่านและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีการอ่าน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

pdf.png คู่มือการพัฒนาและการใช้ดัชนีการอ่านของไทย

Related Content