Thailand Conference on Reading 2012

10 May 2012
9

news2012.jpg

หลักการและเหตุผล

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มีพันธกิจหลักในการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ โดยดำเนินการผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” และกระบวนการส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

          การจัดสัมมนาวิชาการประจำปี เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดย สอร. ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ในเรื่อง “เติมชีวิตให้ห้องสมุด” ปี พ.ศ. 2549 เรื่อง “ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน” ปี พ.ศ. 2550 เรื่อง “TK เปิดโลกห้องสมุดเด็ก” ปี พ.ศ. 2551 เรื่อง “เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานเล่าเรื่อง”

          ปี พ.ศ. 2552 สอร.ริเริ่มโครงการ TK Forum ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักปฏิบัติ และสกัดองค์ความรู้สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านจากองค์กรภาคีกว่า 50 แห่ง และในปี พ.ศ. 2553 การจัด TK Forumได้ขยายองค์ความรู้ในเรื่องประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านไปสู่การศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น

          ในปี พ.ศ. 2554 สอร.มีแนวคิดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ในอีก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2554 ขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสัมมนาวิชาการ เรื่อง อ่านเพื่อนบ้าน กับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และครั้งที่สอง คือการประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยทั้งสองเวทีถือเป็นการประชุมนำร่องเพื่อสำรวจความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการและนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน

          การจัดสัมมนาอภิปรายหรือประชุมทางวิชาการนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป สอร.จะมุ่งเน้นในการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading”

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน

         2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักกิจกรรมทางสังคม และผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทย

         3. เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ แนวคิดและข้อเสนอแนะจากการประชุม ไปต่อยอดขยายผลเชิงนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

          1. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          2. ครู บรรณารักษ์

          3. ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมที่มีบทบาทและทำงานด้านการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา

            จัดประชุมวิชาการจำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ขยายองค์ความรู้ด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้พัฒนาต่อยอดการทำงาน หรือการอ้างอิงทางวิชาการ

          2. หน่วยงานด้านนโยบาย และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เกิดความตื่นตัวและนำเอาความรู้ แนวคิดและข้อเสนอไปปรับประยุกต์ดำเนินการจริง

          3. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ สอร. มีความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลอาเซียนด้านการส่งเสริมการอ่าน

 

 คลิกที่นี่เพื่อเช้าชมเว็บไซต์งาน Thailand Conference on Reading 2012

Related Content