คู่มือบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิด

01 July 2008
2

คู่มือบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิด 

เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดไทยคิด  ซึ่งอบรมให้แก่บรรณารักษ์ที่ทำงานเกี่ยวกับห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  จุดเน้นของการบริหารห้องสมุดไทยคิดประกอบด้วย  กระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  และการคำนึงถึงองค์ประกอบ 5 ด้านในการดำเนินงานห้องสมุด  ได้แก่  ด้านบุคลากร   ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศ  ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้  ด้านบริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านระบบเทคโนโลยี

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png คู่มือบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิด

 

Related Content