ปฏิบัติการภาคพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน

01 August 2012
1

ปฏิบัติการภาคพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน

เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2555 (TK Conference on Reading 2012) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย Mr. Chan Soo Ahn Director General, Citizen Action for Reading Culture ประเทศเกาหลีใต้

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มุ่งเน้นในการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading”

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png Citizen Action for Reading Culture

pdf.png ปฏิบัติการภาคพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน

Related Content