บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนและบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล

01 August 2012
123

บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนและบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2555 (TK Conference on Reading 2012) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย Ms. Zarah Gagatiga ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน Philippine Board on Books for Young People (PBBY) ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มุ่งเน้นในการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading”

Ms. Zarah Gagatiga ได้เปรียบเทียบระหว่าง 2 กระบวนทัศน์ คือ การปฏิบัติการห้องสมุดในแบบเดิม และการทำงานห้องสมุดในแนวคิดแบบใหม่ที่คิดค้นและนำมาใช้งานโดยนักคิดหัวก้าวหน้าในแวดวงบรรณารักษศาสตร์ โดยจะมีการแจงแจงให้ให้ถึงบทบาทใหม่ๆ ของห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงบทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดที่จะเข้ามาดำเนินการให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด พร้อมทั้งนำเสนอหลักฐานจากการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของบรรณารักษ์โรงเรียนกับความสำเร็จของนักเรียนในสถาบันนั้นๆ ในส่วนท้ายของการนำเสนอจะเป็นการรายงานสรุปเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน และโครงการเสริมสร้างการอ่านและการรู้หนังสือของประเทศฟิลิปปินส์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png Slide Presentation เรื่อง The Rule of School Libraries and Librarians in the Digital Age

pdf.png บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนฟิลิปปินส์

pdf.png Libraries in Digital Age

 

Related Content