เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านเพลินกับวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิก

6 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
13 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
27 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ 140

กิจกรรมอื่นๆ