TK News
TK park จัดอบรมสื่อดิจิทัล 2561
clock วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 2561

S_8448559420579.jpg

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงาน“อบรมสื่อดิจิทัล 2561”
ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้าน Digital Content สู่ภาคอุตสาหกรรม
ด้วยการเพิ่มทักษะ-ขีดความสามารถ นิสิต นักศึกษา ให้ตรงกับความต้องของตลาด

ปัจจุบัน Digital Content เป็นสายอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบ่มเพาะบุคลากรจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต

อุทยานการเรียนรู้  TK park  จึงได้จัดงาน “อบรมสื่อดิจิทัล 2561”  ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่เรียนในสาขาวิชา Digital Content จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย คือการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้น รวมทั้งได้รับประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาผลงานและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

โครงการครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังเรียนหรือจบด้าน Digital Content และ Animation เพื่อเข้ามาศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมแบบเจาะลึกลงไปในสิ่งที่ตัวเองถนัด ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างเข้มข้น พร้อมการอบรมเชิงปฎิบัติการที่ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฎิบัติงานจริง จากสถานที่ทำงานจริง ได้แก่ สตูดิโอต่างๆ เช่น กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ ฯลฯ

 อุทยานการเรียนรู้  TK park  จัดกิจกรรม“อบรมสื่อดิจิทัล 2561” ในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรด้าน Digital Content เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม  โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถที่สูงขึ้นในสาขาเฉพาะทางต่างๆ  อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภารกิจของอุทยานการเรียนรู้  TK park ในการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง