ย้อนกลับ

ห้องฉายภาพยนตร์

ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องฉายภาพยนตร์ (Mini Theater) กับพื้นที่กว่า 120 ตร.ม. สามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 2 ห้อง (Mini Theater 1 - 2) และด้วยความพร้อมในด้านอุปกรณ์ระบบแสง-เสียง-ภาพ TK Mini Theater จึงสามารถปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดฉายภาพยนตร์ แสดงนิทรรศการ การบรรยาย การจัดสัมมนา และการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้เป็นอย่างดี

รองรับผู้ร่วมงานได้

2 ห้อง
จัดห้องแบบเก้าอี้อย่างเดียว (Theater) รองรับผู้ร่วมงานได้ 100 ที่นั่ง
จัดห้องแบบห้องเรียน (Classroom) รองรับผู้ร่วมงานได้ 48 ที่นั่ง
1 ห้อง
จัดห้องแบบเก้าอี้อย่างเดียว (Theater) รองรับผู้ร่วมงานได้ 50 ที่นั่ง
จัดห้องแบบห้องเรียน (Classroom) รองรับผู้ร่วมงานได้ 24 ที่นั่ง

พื้นที่

2 ห้อง
พื้นที่ 120 ตารางเมตร
1 ห้อง
พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อุปกรณ์และระบบภายใน

ระบบควบคุมเสียง ภาพ

เปิดใช้พื้นที่

วันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

อัตราการบริการพื้นที่

18,000 บาท / วัน
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ (Set Up)
18,000 บาท / วัน        การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ (Set Up)
10,000 บาท / ครั้ง
(1 ครั้ง = การ Set Up ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.)
10,000 บาท / ครั้ง     (1 ครั้ง = การ Set Up ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.)
ย้อนกลับ