นวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุด : การเดินทางของคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

10 เมษายน 2559
278

นวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุด: การเดินทางของคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2559 (TK Forum 2016) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย เหงียน เลก ชอ (Ngian Lek Choh) ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB)

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (Library Innovation and Learning in the 21st Century) โดยหวังกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด ที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ห้องสมุดของประเทศสิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่ามีมาตรฐานในระดับสากล เหงียน เลก ชอ ได้นำเสนอพัฒนาการของห้องสมุดสิงคโปร์ที่ได้ริเริ่มนวัตกรรมห้องสมุดด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบททางสังคม และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งด้านนวัตกรรมห้องสมุดเชิงกายภาพ นวัตกรรมการวางแผนและดำเนินงานห้องสมุด และนวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

000524.png นวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุด

000524.png Library Service Innovations

000524.png สไลด์ Service Innovations 1

000524.png สไลด์ Service Innovations 2

000524.png สไลด์ IFLA Strategy Plan

เอกสารวิชาการอื่นๆ