Youth Network  

เยาวชนทีเค

โครงการ “TK แจ้งเกิด” จัดขึ้นเพื่อบ่มเพาะพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน โดยวิทยากรมากความสามารถจาก 6 สาขาอาชีพ ได้แก่ วรรณกรรม ดนตรี กราฟิก และมัลติมีเดีย (แอนิเมชั่น) ภาพยนตร์ การตลาด และสื่อสร้างสรรค์ ด้วยมุ่งหวังให้เยาวชนจากโครงการนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานที่เยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการประกอบอาชีพ
1 TK Animation แจ้งเกิดแอนิเมชั่น

เพื่อจุดประกายให้เยาวชนที่หลงไหลในภาพเคลื่อนไหวของแอนิเมชั่นได้มีพื้นที่โชว์ความสามารถ ได้เข้าใจถึงหลักในการทำแอนิเมชั่น และสามารถพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 ปฎิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band

เวทีสำหรับเยาวชนที่สนใจได้ทดลองลงสนาม เรียนรู้ขั้นตอนงานเพลงอย่างแท้จริง ตั้งแต่การแต่งเพลง การเล่นดนตรี การแสดงดนตรี การผลิตผลงานเพลง ทำงานกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกด้านของวง ถือเป็นการรวบรวมเยาวชนคนรักดนตรี สร้างเครือข่ายเยาวชนคนดนตรีในนามวง “TK Band”

3 TK Filmmaker แจ้งเกิดเยาวชนคนรักหนัง

เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาดสั้น เข้าใจระบบการทำงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตลอดทั้งกระบวนการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นคนทำงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงด้านภาพยนตร์ในอนาคต

4 TK Teen แจ้งเกิดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ

TK Teen เวทีที่เปิดกว้างให้เยาวชนที่สนใจด้านการสร้างสรรค์สื่อโทรทัศน์ ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสาร และถ่ายทอดความคิดผ่านกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่การคิดรูปแบบรายการ การเขียนบท การแสดง

5 TK Young Writer แจ้งเกิดนักเขียน

เวทีบ่มเพาะความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการเขียนแก่นัก (อยาก) เขียนรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพตัวเองก่อนลงสู่สังเวียน ในอาชีพนักเขียน

6 TK Marketer แจ้งเกิดเยาวชนนักการตลาด

โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้พัฒนา เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะทางการตลาดที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาต่อยอด และปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ มั่นใจ ภูมิใจ ในความรู้ และผลงานของตนเองที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับองค์กร