Library Services
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
การคืน หนังสือและสื่อการเรียนรู้
 • สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติที่ TK park
 • สมาชิกสามารถฝากผู้อื่นให้นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืนได้ โดยคืนที่ตู้คืนอัตโนมัติที่ TK park

  (* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกหากเกิดข้อผิดพลาด)

 • สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาตามที่อยู่ของ TK park (อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330)

  (* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกหากเกิดข้อผิดพลาด โดยจะมีกำหนดส่งคืน ณ วันที่ หนังสือและสื่อการเรียนรู้มาถึง TK park เท่านั้น)

 • กรณีคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรสมาชิก
 • กรณีคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้หลังวันกำหนดส่งคืน จะต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด


  ขั้นตอนการติดตาม
 • กรณีสมาชิกมีรายการเกินกำหนดส่งคืน TK park ขอระงับสิทธิ์การยืมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืน พร้อมชำระค่าปรับตามที่เกิดขึ้นจริง โดย TK park มีขั้นตอนการติดตาม ดังนี้

  1) ติดตามทาง E-mail
  หากเกินกำหนดส่งคืน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะส่ง E-mail แจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ เพื่อให้นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืน
  2) ติดตามทางโทรศัพท์
  หากไม่มีการติดต่อกลับภายใน 3 วัน หลังจากการแจ้งเตือนทาง E-mail เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกโดยตรง
  3) ติดตามทางไปรษณียบัตร ครั้งที่ 1
  หากยังคงไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกได้ เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตรแจ้งเตือนไปตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้
  4) ติดตามทางไปรษณียบัตร ครั้งที่ 2
  หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตร ครั้งที่ 2 หากยังคงไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 7 วัน สมาชิกภาพจะถูกยกเลิกและยึดเงินค่าประกันหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด